သတင္းအခ်က္အလက္

 • ဇူလိုင္ ၂၀၁၈ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း  
  ဇူလိုင္ ၂၀၁၈ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း , 2018-07-16

  ဒုတိယ သုံးႏွစ္ သစ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္း၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲကို AEON သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ

 • Announcement Of Temporary Office Hours Change On 14th July 2018  
  Announcement Of Temporary Office Hours Change On 14th July 2018 , 2018-07-10

  ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁၄)ရက္ (စေနေန႔)သည္အီရြန္ ကုမၸဏီဆိုင္ရာ System Enhancement ျပဳလုပ္မည္

 • ေခ်းေငြတြက္ခ်က္ပုံ

  ေခ်းေငြပမာဏ ေပၚမူတည္၍ လစဥ္ေပးေခ်ရမည့္ ေငြပမာဏအား တြက္ခ်က္ရန္

 • ေခ်းေငြေလၽွာက္ထားရန္ေနရာ

  အဆင္ေျပမည့္ နီးစပ္ရာ အီ႐ြန္ ဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားအား ဤေနရာတြင္ ရွာေဖြရန္

 • ေခ်းေငြေပးဆပ္မႈနည္းလမ္း

  နီးစပ္ရာ ေငြေပးသြင္းေကာင္တာ မ်ားအား သိရွိလိုပါက ဤေနရာတြင္ ရွာေဖြရန္