သတင္းအခ်က္အလက္

 • Notification for office closing hours  
  Notification for office closing hours , 2018-02-06

  အီရြန္ကုမၸၸၸၸၸၸၸၸၸဏီ၏ System Upgrade ျပဳလုပ္ရန္ရိွေနပါသျဖင့္ ကုမၸၸၸၸၸၸၸၸၸဏီ၏ရံုးပိတ္ရက္အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါေန႔ရက္တြင္ ေခတၱခဏပိတ္ မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

 • ဂ်ပန္စကားေျပာၿပိဳင္ပြဲ 2018  
  ဂ်ပန္စကားေျပာၿပိဳင္ပြဲ 2018 , 2018-01-31

  ဂ်ပန္ စကားေျပာၿပိဳင္ပြဲကို ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆြံ႔အနားမၾကားေက်ာင္း မႏၱေလး၌ ျမန္မာႏွင့္ ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ဘာသာစကား တုိးတက္မႈအတြက္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 • ေခ်းေငြတြက္ခ်က္ပုံ

  ေခ်းေငြပမာဏ ေပၚမူတည္၍ လစဥ္ေပးေခ်ရမည့္ ေငြပမာဏအား တြက္ခ်က္ရန္

 • ေခ်းေငြေလၽွာက္ထားရန္ေနရာ

  အဆင္ေျပမည့္ နီးစပ္ရာ အီ႐ြန္ ဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားအား ဤေနရာတြင္ ရွာေဖြရန္

 • ေခ်းေငြေပးဆပ္မႈနည္းလမ္း

  နီးစပ္ရာ ေငြေပးသြင္းေကာင္တာ မ်ားအား သိရွိလိုပါက ဤေနရာတြင္ ရွာေဖြရန္