အီ႐ြန္ကုမၸဏီ၏ အလုပ္ခ်ိန္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားအား ေအာက္ပါဇယားအတိုင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္ရွင္။

AEON ၏ Customer Service Hotline ျဖစ္ေသာ 01-9345466 ကို ယခုမွ စတင္၍ တိုက္႐ိုက္ေခၚဆို

အီ႐ြန္ Customer မ်ား လစဥ္ ေခ်းေငြ ျပန္လည္ေပးသြင္းမႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ ေစရန္အတြက္ ကေမၻာဇဘဏ္မွ Internet Banking စနစ္ကို

အီ႐ြန္ကုမၸဏီ၏ အလုပ္ခ်ိန္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားအား ေအာက္ပါဇယားအတိုင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္ရွင္။ အဆင္မေျပမႈမ်ားအတြက္ အႏူးအၫႊတ္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ အီ႐ြန္ကုမၸဏီဆိုင္ရာ Activity မ်ားရွိေနပါသျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ အလုပ္ခ်ိန္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာင္းလဲထားပါေၾကာင္း အသိေပး အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါတယ္ရွင္။

ဒုတိယ သုံးႏွစ္ သစ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္း၏ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲကို AEON သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီတို႔ သေဘာတူထားသည့္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္းကို ေလွာ္ကား ေရေလွာင္ကန္ အနီးတြင္ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ ၂၀၁၇ တြင္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ပါသည္။

အစဥ္တန္ဖိုးထားရပါေသာ က်မတို႔၏ မိတ္ေဟာင္း မိတ္သစ္မ်ား..ရွင္ လူႀကီးမင္းတို႔၏ ေခ်းေငြ ျပန္လည္ေပးသြင္းရာတြင္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္

ဇူလိုင္လ ၁ ရက္၊ ၂၀၁၇ မွ စတင္၍ အီ႐ြန္ကုမၼဏီ၏ အလုပ္ခ်ိန္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပး အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

AEON 1% Club foundation သည္ စာျဖဴစုေက်း႐ြာေက်ာင္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို မတ္လ ၂၉ ရက္ ၂၀၁၇ တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

၁၃၇၈/၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ သႀကၤန္အခ်ိန္ကာလအတြက္ အီ႐ြန္ကုမၼဏီ၏ အလုပ္ခ်ိန္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာင္းလဲထားပါေၾကာင္း အသိေပး အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။