အီရြန္ Customer မ်ား လစဥ္ ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးသြင္းမႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ ေစရန္အတြက္

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ႀသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ AEON Orange Company Limited, AEON Microfinance (Myanmar) Co., ltd, AEON Thana Sinsap (Thailand) PLC., ႏွင့္ AEON 1% Club တို႔မွ စုစုေပါင္းလွဴဒါန္းေငြ USD 34,000 အား

ဒုတိယ သုံးႏွစ္ သစ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္း၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲကို AEON သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁၄)ရက္ (စေနေန႔)သည္အီရြန္ ကုမၸဏီဆိုင္ရာ System Enhancement ျပဳလုပ္မည္

ေလးစားအပ္ပါေသာ Customer မ်ား

လတ္တေလာ အီရြန္ကုမၸဏီမွ ခ်ိတ္ဆက္ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိေသာ Repayment Channel မ်ားမွေခ်းေငြျပန္လည္ေပးသြင္းရန္ လိမ္လည္ေတာင္းခံေနသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရပါသည္။

အီရြန္ Customer မ်ား လစဥ္ ေခ်းေငြျပန္လည္ ေပးသြင္းမႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္အတြက္ အြန္ဂိုး ဒစ္ဂ်စ္တယ္

AEON ၏ ေငြသြင္းေကာင္တာ ျဖစ္ေသာ ပုလဲကြန္ဒိုရွိ ေငြသြင္းေကာင္တာ ဝန္ေဆာင္မႈအား ၾသဂုတ္လ (၁)ရက္ေန႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ရပ္ဆိုင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကား အပ္ပါသည္။ အဆင္မေျပမႈမ်ား အတြက္လည္း အႏူးအညြတ္ေတာင္းပန္ အပ္ပါသည္။

AEON 1% Club Foundation သည္ ပထမ ၃ ႏွစ္ စီမံကိန္းတြင္ ေက်ာင္း ၃၅ ေက်ာင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့သည္။

အီရြန္ Customer မ်ား လစဥ္ ေခ်းေငြ ျပန္လည္ေပးသြင္းမႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ ေစရန္အတြက္ ယူႏိုက္တက္အမရဘဏ္မွ internet banking စနစ္ကို အသံုးျပဳၿပီး

ေလးစားအပ္ေသာ Customer မ်ားရွင့္

ကၽြန္ေတာ္မ်ား ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳ ထားျခင္း မရိွေသာ လူတခ်ိဳ႕သည္ ေခ်းေငြမ်ား ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား အတုအပျပဳလုပ္ကာ လိမ္လည္ေနသည္ကို လတ္တေလာ ကာလအတြင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရိွေနပါသည္။