အီရြန္ကုမၸၸၸၸၸၸၸၸၸဏီ၏ System Upgrade ျပဳလုပ္ရန္ရိွေနပါသျဖင့္ ကုမၸၸၸၸၸၸၸၸၸဏီ၏ရံုးပိတ္ရက္အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါေန႔ရက္တြင္ ေခတၱခဏပိတ္ မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ စကားေျပာၿပိဳင္ပြဲကို ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆြံ႔အနားမၾကားေက်ာင္း မႏၱေလး၌ ျမန္မာႏွင့္ ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ဘာသာစကား တုိးတက္မႈအတြက္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

အီရြန္ေကာင္တာ ၀န္ေဆာင္မႈအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေန့ရက္တြင္ ေခတၱခဏ ပိတ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေၾကာင္းၾကား အပ္ပါသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ ၂၀၁၇ (တနလၤာေန႔) တြင္ AEON 1% Club Foundation မွ ရန္ကုန္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ႏွင့္ ရန္ကုန္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သည့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ရည္႐ြယ္၍ ပညာသင္စရိတ္ေထာက္ပံ့ျခင္း မ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။

အီ႐ြန္ကုမၸဏီ၏ အလုပ္ခ်ိန္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားအား ေအာက္ပါဇယားအတိုင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္ရွင္။

AEON ၏ Customer Service Hotline ျဖစ္ေသာ 01-9345466 ကို ယခုမွ စတင္၍ တိုက္႐ိုက္ေခၚဆို

အီ႐ြန္ Customer မ်ား လစဥ္ ေခ်းေငြ ျပန္လည္ေပးသြင္းမႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ ေစရန္အတြက္ ကေမၻာဇဘဏ္မွ Internet Banking စနစ္ကို

အီ႐ြန္ကုမၸဏီ၏ အလုပ္ခ်ိန္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားအား ေအာက္ပါဇယားအတိုင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္ရွင္။ အဆင္မေျပမႈမ်ားအတြက္ အႏူးအၫႊတ္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ အီ႐ြန္ကုမၸဏီဆိုင္ရာ Activity မ်ားရွိေနပါသျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ အလုပ္ခ်ိန္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာင္းလဲထားပါေၾကာင္း အသိေပး အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါတယ္ရွင္။

ဒုတိယ သုံးႏွစ္ သစ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္း၏ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲကို AEON သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီတို႔ သေဘာတူထားသည့္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္းကို ေလွာ္ကား ေရေလွာင္ကန္ အနီးတြင္ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ ၂၀၁၇ တြင္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ပါသည္။