ဒုတိယ သုံးႏွစ္ သစ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္း၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲကို AEON သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁၄)ရက္ (စေနေန႔)သည္အီရြန္ ကုမၸဏီဆိုင္ရာ System Enhancement ျပဳလုပ္မည္

ေလးစားအပ္ပါေသာ Customer မ်ား

လတ္တေလာ အီရြန္ကုမၸဏီမွ ခ်ိတ္ဆက္ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိေသာ Repayment Channel မ်ားမွေခ်းေငြျပန္လည္ေပးသြင္းရန္ လိမ္လည္ေတာင္းခံေနသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရပါသည္။

AEON ၏ ေငြသြင္းေကာင္တာ ျဖစ္ေသာ ပုလဲကြန္ဒိုရွိ ေငြသြင္းေကာင္တာ ဝန္ေဆာင္မႈအား ၾသဂုတ္လ (၁)ရက္ေန႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ရပ္ဆိုင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကား အပ္ပါသည္။ အဆင္မေျပမႈမ်ား အတြက္လည္း အႏူးအညြတ္ေတာင္းပန္ အပ္ပါသည္။

AEON 1% Club Foundation သည္ ပထမ ၃ ႏွစ္ စီမံကိန္းတြင္ ေက်ာင္း ၃၅ ေက်ာင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့သည္။

အီရြန္ Customer မ်ား လစဥ္ ေခ်းေငြ ျပန္လည္ေပးသြင္းမႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ ေစရန္အတြက္ ယူႏိုက္တက္အမရဘဏ္မွ internet banking စနစ္ကို အသံုးျပဳၿပီး

ေလးစားအပ္ေသာ Customer မ်ားရွင့္

ကၽြန္ေတာ္မ်ား ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳ ထားျခင္း မရိွေသာ လူတခ်ိဳ႕သည္ ေခ်းေငြမ်ား ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား အတုအပျပဳလုပ္ကာ လိမ္လည္ေနသည္ကို လတ္တေလာ ကာလအတြင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရိွေနပါသည္။

AEON 1% Club foundation သည္ ပထမ ၃ ႏွစ္ စီမံကိန္းတြင္ ေက်ာင္း ၃၅ ေက်ာင္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္အခ်ိန္ျဖစ္ေသာ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကာလအတြင္း အီ႐ြန္ကုမၸဏီ၏ အလုပ္ခ်ိန္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း

အီရြန္ေကာင္တာ အသစ္အား Sakura Tower တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္

အီရြန္ Customer မ်ား အေနႏွင့္ အဆင္ေျပ လြယ္ကူစြာ ေခ်းေငြထုတ္ယူ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ အီရြန္ေကာင္တာ အသစ္အား Sakura Tower တြင္စတင္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာျဖင့္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကား အပ္ပါသည္။