ေခ်းေငြေလၽွာက္ထားရန္ေနရာ

ေခ်းေငြေလၽွာက္ထားရန္ေနရာမ်ား

မွတ္ခ်က္။ ။တရားမဝင္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ေလၽွာက္လႊာအတုအပမ်ားအား Customerမ်ား အထူးသတိျပဳရန္။

AEON အေသးစားေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မႈအား AEON Microfinance(Myanmar)Co.,Ltd လက္ရွိအက်ိဳးတူပူးေပါင္းထားေသာ Agent ဆိုင္မ်ားမွအပမည္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္စုံတစ္ဦးကိုမၽွ အခေၾကးေငြယူ၍တစ္ဆင့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးထားျခင္းမရွိေၾကာင္း AEON ေခ်းေငြေလၽွာက္ထားသူမ်ား သိေစရန္အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ customerမ်ားေခ်းေငြေလၽွာက္ထားမႈ တြင္တရားမဝင္၊ မမွန္မကန္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ေလၽွာက္ထားသူမ်ားႏွင့္Agent ဘက္မွ ထိုသို႔ကိစၥရပ္မ်ားေတြ႕ရွိခဲ့ပါက AEON Hotline 01-9345466 သို႔ေခၚဆို၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွတဆင့္စာပို႔၍ေသာ္လည္ေကာင္း၊ csinfo@aeoncredit.com.mm သို႔အီးေမးလ္ပို႔၍အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါသည္။

ေလၽွာက္ထားသူမ်ား အေနျဖင့္ AEONဝန္ေဆာင္မႈရရွိႏိုင္မည့္ တရားဝင္ Agent မ်ားမွ စာ႐ြက္စာတမ္းျပည့္စုံစြာျဖင့္ ေလၽွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ေခ်းေငြေလၽွာက္ထားရာတြင္ ပူးတြဲ တင္ျပရေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားအား အတုျပဳလုပ္ျခင္း မမွန္မကန္တင္ျပျခင္း၊ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲသုံးစြဲျခင္း၊ အျခားသူအတြက္ ကိုယ္စားေလၽွာက္ေပးျခင္းမ်ားအား ေတြ.ရွိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူျခင္း ခံရပါမည္။

 

 • Yangon

 • Mandalay

 • ASIA MOBILE (YU LONG XIANG CO., LTD)

  ASIA MOBILE

   Multi- Brands
   09 253859933
   15/B/90 Nawaday Stop Housing , Hlaing Thar Yar Township , Yangon.

  NEW ASIA MOBILE

   Multi- Brands
   09 43099900
   B 87/1 Pagoda Road, Hlaing Thar Yar Township, Yangon.

  ASIA STAR MOBILE

   Multi Brand
   09 403704703
   B 96/3 Zaelay Bus Stop , Haling Thar Yar Township , Yangon.

  Asia II Mobile

   Multi Brand
   09-450504399
   No.557,Kyan Sitt Thar Street,7 Qtr,Hlaing Thar Yar Township,Yangon.

 • AA ELECTRONICS LTD.

  AA Electronics

   Multi Brand
   01 249587
   No.408/410, Maharbandoola Road & 35 Street, Samsung Plaza ,Kyauktada Township, Yangon.

  Toshiba Showroom

   Multi Brand
   01 252990
   No.146/142 ,Pansodan Road ,Middle Block, Kyaunktada Township, Yangon.

  Fuji Showroom

   Fuji
   01 252991
   No.146/142, Pansoedan Road (Middle Block) ,Kyauktadar Township , Yangon.

  Sharp Showroom

   Sharp
   01 253425
   No.173/175, Pansoedan Road (Middle Block) ,Kyauktadar Township , Yangon.

 • Advanced Vision Co.,Ltd. (Panasonic)

  Advanced Vision (Panasonic ,Yangon Showroom)

   Panasonic
   01-292664 ,01-296578
   No.263 ,Corner of Thein Phyu Road & Maharbandoola Road ,Botahtaung Township, Yangon.

  Advanced Vision (Panasonic ,Pearl Showroom)

   Panasonic
   01-8604657
   No.G-15 ,Tower D ,Ground Floor ,Pearl Condo ,Kabaraye Pagoda Road ,Bahan Township, Yangon.

 • ACK & Co.Services Co., Ltd.

  Strategy First Institute (Hledan)

   Education
   09-444555618~619
   No.575 , Pyay Road ,Near Hledan Sky Way Bridge , Kamayut Township, Yangon, Myanmar.

 • Amazing Mobile

  Amazing Mobile

   Multi Brand
   09-450044217,09-421009622
   No.30 ,Ground Floor , Thamain Bayan Street , Tamwe Township, Yangon, Myanmar.

 • BEST ONE MOBILE (MUSTEL CO., LTD.)

  BEST ONE MOBILE YAE KYAW

   Multi- Brands
   09 976018359
   No ( 55/A) Yae Kyaw Road, Pazuntaung Township, Yangon.

  BEST ONE MOBILE LATHA

   Multi Brand
   09 976018359
   No ( 132) Latha Road, Latha Township, Yangon.

  BEST ONE MOBILE NORTH DAGON

   Multi Brand
   09 976018359
   No (170) Pin Lon Road, 32 Ward , North Dagon Township , Yangon .

  Best One (Yakin)

   Multi Brand
   09 251027112
   No.1285,Kan Ba' Thit Sar Road ,11 Ward ,Yankin Township, Yangon.

  Best One (South Dagon)

   Multi Brand
   No.408, Hlaw Gar Street, 19 Qtr, South Dagon Township, Yangon.

  Best One (Insein)

   Multi Brand
   09 254855811
   No.162, Hlaing River Road,Insein Township, Yangon.

  Best One (Tamwe)

   Multi Brand
   09 73233433
   No.130, Banyardala Road, Tamwe Township, Yangon.

  Best One ( Zawana)

   Multi Brand
   09 73255039
   No.38,Laydaungkan Road ,(Sa/Ka) Ward ,Thingankyun Township , Yangon.

  Best One (Thanlyn)

   Multi Brand
   09 975270736
   No. (48) (C/D), Lanmadaw Road, Thanlyn Township, Yangon.

  Best One (Myanmar Plaza)

   Multi Brand
   09 977466188
   No.206( C ) ,2nd Floor ,Huawei Showroom, Myanmar Plaza, Baham Township , Yangon.

  Best One Mobile (North Okkalapa)

   Multibrand
   09-420004003
   No.42 ,Thudamar Road ,2 Qtr ,North Okkalapa Township , Yangon.

  Best One (Hledan)

   Multibrand
   09-420040400,09-427562087
   No.70,San Yeik Nyein (6) street,Insein Road,Kamayut Township, Yangon.

  Best One (Htaik Kyant)

   Multibrand
   09-420053367
   No.43,Lan Sone Qtr,Pyay Street,Htauk Kyant Corner,MimgalarDone Township, Yangon.

 • BEST MORE CO.,LTD

  BEST MORE JUNCTION SQUARE

   Samsung Mobile
   01-527242 Ext-2020
   NO.F-121, JUNCTION SQUARE SHOPPING CENTER, 1ST FL, KAMAYUT TOWNSHIP

  Best More (Junction City)

   Samsung Mobile
   09-794077777,09-950023333
   4th Floor ,Junction City Centre ,Corner of Bo Gyoke Road & Shwe Dagon Pagoda Road,Pabedan Township,Yangon.

 • BKK Co., LTD

  Vivo Showroom ( Latha )

   Vivo Brand
   09 402594856
   No.137, Latha Street , Latha Township, Yangon.

  Vivo Showeroom ( Myay Ni Gone )

   Vivo Brand
   09 402594856
   Building (267) ,No.002 , Pyay Road , Myanigone , Sanchang Township , Yangon.

  Vivo showroom (Hledan)

   Vivo Brand
   09-455046757,09-401599330
   No.54,San Yeik Nyeun (4) street,Insein Road,Kamayut Township, Yangon.

 • Best Mobile

  Best Mobile (Shwepyitha)

   MULTI BRAND
   01-3611833, 09-79588170
   No. 108/B, Bogyoke Road, 5/5 Qtr, Shwepyitha Township, Yangon.

 • Boss Mobile

  Boss Mobile (Pazundaung)

   Multibrand
   09-973083182
   No.152/B ,Bogyoke Aung San Road ,Top of 46th Street ,Pazundaung Township, Yangon.

 • Bingo Co., Ltd.

  Phoenix Mobile

   Multibrand
   09-30204444
   No.105 , Latha Street ,Upper Block ,Latha Township, Yangon, Myanmar.

  Green Apple Mobile

   Multibrand
   09-799666664
   No.127 , Latha Street ,Upper Block ,Latha Township, Yangon, Myanmar.

 • BAHO Mobile

  BAHO Mobile

   Multibrand
   09-253444416,09-974000810
   No.520,Innwa street,(16) Qtr,NorthOkkalapa Township, Yangon, Myanmar.

 • Citicom Co., Ltd

  Citicom IT & Mobile(1)

   Multi-Brand
   01 376566/240620
   No. 101/103, Seik Kan Thar St.,Kyauktada Township, Yangon.

  Citicom IT & Mobile (2)

   Multi-Brand
   01 376564
   No.186/188,Maharbandoohla Garden Street , Kyauktada Township , Yangon.

  Citicom IT & Mobile (3)

   Multi-Brand
   09 448974010
   No.223,1st floor , Capital Hyper Mart,Thakata Township , Yangon.

  Banana IT & Mobile ( JUNCTION MAW TIN)

   Multi-Brand
   09 791063171
   Room 307,2nd Floor, Junction Maw Tin,Lanmadaw Township , Yangon.

  Banana IT & Mobile ( JUNCTION SQUARE)

   Multi-Brand
   09 30096377
    F.117.AB,1st Floor , Junction Square, Pyay Street ,Kamayut Township , Yangon.

  Banana IT & Mobile ( Myanmar Plaza)

   Multi-Brand
   09 450522250
   K.101,1st Floor , Myanmar Plaza , Kabaraye Pagoda Road ,Bahan Township , Yangon.

 • Courts Myanmar Co., Ltd.

  Modern House Furniture (Pyay Road )

   Multibrand
   09-253511167
   Corner of Pyay Road & A-1 Street ,8.5 miles ,Mayangone Township, Yangon.

  Modern House Furniture (Yaw Min Gyi)

   Multibrand
   09-30001106
   No.72 ,Yaw Min Gyi Street ,Dagon Township , Yangon.

 • Choice Mobile

  Choice Mobile (1)

   Multibrand
   09-421085640
   No.26/27 ,Ka Pa Ya Compound ,6 Corner ,Thudamar Road ,North Okkalapa Township, Yangon.

  Choice Mobile (2)

   Multibrand
   09-421085640
   No.26/27 ,Ka Pa Ya Compound ,6 Corner ,Thudamar Road ,North Okkalapa Township, Yangon.

  Choice Mobile (3)

   Multibrand
   09-253137300
   No.939 ,Thudamar Road ,Za Myin Zwe Qtr ,North Okkalapa Township, Yangon.

 • CYBER CITY CO, LTD.

  BUY NOW BARTAR

   Multi Brand
   09 260025552
   No.12, Yangon Insein Road, Hlaing Township, Yangon.

  Signtech Showroom (Plaza )

   Signtech
   09-254138706
   No.A-29 ,First Floor ,Yuzana Plaza ,Tamwe Township, Yangon.

 • C M POLARIS Co., LTD.

  E-city ( 11th Street )

   Multi-Brand
   01 224360
   No.809, Corner of Maharbandoola Road & 11th Street , Lanmadaw Township, Yangon.

  E-city (IT Junction )

   Multi Brand
   09 252227745
   2nd Floor ,Dagon Center 1 ,Pyay Road, Sanchang Township , Yangon.

  E-city ( Pinlon 1)

   Multi Brand
   09 261414050
   No.2/D, Bayinnaung Road, 27th Block, Shwe Pinlon Housing, North Dagon Township, Yangon.

  E-city ( North Point Ocean)

   Multi Brand
   09 421131000
   Pyay Road, 9th Mile Ocean Center, Mayangone Township, Yangon.

  E-city (Market Place)

   Multi Brand
   09-250163402
   No.F-02,1st Floor,Corner of Dammazedi Road & Golden Valley Rd ,Bahan Township, Yangon.

  E-city (East Point-Ocean)

   Multi Brand
   09-421132000,09-425287088
   Ocean East Point Center ,Mahar Bandoola Road ,Corner of Tarwa Tain Thar Street ,Pazundaung Township, Yangon.

  E-City( Aye Yar Won)

   Multi Brand
   09-257701600
   No.162/163,Aye Yar Won Road ,(7)Qtr ,Myakwar Nyo Housing ,Thekata Township , Yangon.

  E-city ( Shwe Gone Dine )

   Multi- Brands
   09 250317684
   No.336, 2nd Floor, Shwe Gone Dine Road ,Tamwe Ocean Center , Tamwe Township , Yangon.

  E City (City Mall)

   MULTI BRAND
   09-421141000, 09-253066077
   City Mall, St. John, Dagon Township, Yangon.

  E City (Waizayantar )

   Multibrand
   09-257701500,09-784053330
   No.54/56/58 ,Waizayantar Road ,8 Qtr ,South Okkalapa Township, Yangon.

 • DGLand IT & Mobile Services Co., Ltd.

  DGLand Mobile (Pansoden)

   Multibrand
   09-403789328 ,09-420030379
   No.132/133 ,Room (11),Ground Floor ,Corner of Pansoden & Anawyahtar Road ,Kyauktada Township, Yangon.

  DGLand Mobile (Tamwe)

   Multibrand
   09-402077924 ,09-790853483
   No.259 ,Room (A) ,Kyaikkansan Road ,Byine Yae Ohn Sin Qtr ,Tamwe Township, Yangon.

 • DG Land Services Co., Ltd.

  DG Land Hledan

   Multibrand
   09-402489985
   No.56,San Yeik Nyein (4) street, Kamayut Township, Yangon, Myanmar.

 • EASTERN EMPIRE CO., LTD.

  Eastern IT & Mobile Shop ( 1 )

   Multi- Brands
   01 398224 , 01 398491 , 01 398490
   No.129, Seik Kan Tar Street ( Lower Block) ,Kyauktada Township , Yangon.

  Eastern IT & Mobile Shop ( 2 )

   Multi Brand
   01 377259
   No.167-175 (G4 ) , Seik Kan Tar Street ( Middle Block) ,Kyauktada Township, Yangon..

  Eastern (Hlaing)

   Multi Brand
   01-516115
   No.52/B1, Room (001) Insein Road , Between Butar Yoon Bus-Stop & Thukha Bus-Stop , Hlaing Township, Yangon.

 • EASY ONE MOBILE

  EASY ONE MOBILE (1)

   Multi Brand
   09 31858888
   163, Latha Street, LathaTownship, Yangon.

 • Excellent Mobile

  Excellent Mobile (Yay Kyaw)

   Multi Brand
   09-973124100
   No. 93/B, Yay Kyaw Road, Mingalar Taungnyunt Township., Yangon.

 • Easy Talk Mobile

  Easy Talk Mobile (North Dagon)

   Multibrand
   09-420100662
   No.1173 ,37 Qtr ,Near Mandalay Street ,Pin Lon Road ,North Dagon Township , Yangon.

 • Family Electronic Co., Ltd.

  Family Electronic (Aung Chan Thar )

   Multibrand
   09-420400720 ,09-799423127
   No.17,Corner of Kyauk Khauk Pagoda & Phwint Phyo Yae Street ,Aung Chan Thar ,Thanlynn Township, Yangon.

  Family (Phayar Gone)

   Multibrand
   09-794291499
   No.(19/20) Kyauk Khauk Pagoda Market ,Thanlyin Township, Yangon.

 • GRAHAM BELL MOBILE SHOP

  GRAHAM BELL MOBILE NORTH OKKALAPA

   Samsung, Huawei,Sony, Other
   09 43025099
   No. 36, (I) Quarter , Thudamar Road ,Near (6) Corner, North Okkalarpa Township , Yangon .

  Graham Bell ( U Chit Maung )

   Multi Brands
   09 43025099
   No.77, U Chit Maung Road , Minn Lann Bus Stop , Baham Township,Yangon.

  Graham Bell ( Thandar Street)

   Multi Brands
   09 43033336
   No.310, Thudamar Road , E Qtr., North Okkalapa Township , Yangon.

 • Global Light Mobile

  Global Light Mobile (North Dagon)

   Multibrand
   09-5098626
   No.12 , Maharbandoola Road , 46 Qtr ,North Dagon Township, Yangon.

  Global Light Mobile (North Okkalapa)

   Multibrand
   09-421083392
   No.392 ,Thudamar Road ,Sa Qtr ,North Okkalapa Township,Yangon.

 • Global Image Co., Ltd.

  Image Camera

   Multibrand
   09-795270399,09-459162303
   No.3 ,3rd Floor , Yeik Thar (1) Street , Waizayantar Garden Housing ,Thingangyun Township, Yangon, Myanmar.

 • GREAT ( T & A ELECTRONIC CENTER )

  GREAT ELECTRONIC CENTER

   Multi- Brands
   09 5091165
   No.323 , Corner of Maharbandohla Street and Bo Aung Kyaw Street, Botahtaung Township, Yangon.

  T & A Electronic (Thanlyn)

   Multi- Brands
   09-450546411
   No.157,Bogyoke Nay Win Street, Myo Thit West Qt, Thanlyn Township,Yangon.

  T & A Electronic (Kyauktadar)

   Multi- Brands
   09-5091165
   No.216, Pansoedan (Middle Block ) Kyauktadar Township,Yangon .

  A.T Electronic (Thanlynn)

   Multibrand
   09-428011364
   No.191 ,Kyaik Khauk Pagoda Road ,Junction of Phayar Gone ,Thanlynn Township, Yangon .

 • GREAT ELECTROMOTIVE INTERNATIONAL CO., LTD.

  ELECTRONIC CITY

   Multi Brand
   09 253769368
   No.60 ,Waizanyantar Road ,South Okkalapa Township , Yangon.

 • GRAND ELECTRONICS

  GRAND ELECTRONICS (PABAEDAN)

   Multi Brand
   09 73110002, 09 73110003
   No.207/209 ,Bo Son Pat Street ,Pabaedan Township , Yangon.

  Grand Electronic (Thingangyun)

   Multi Brand
   09-977882377 ,09-73120130
   No.883 , Lay Daung Kan Road ,Near Bawa Myint Bus-stop ,Thingangyun Township

 • Hsu Latt Kaung Co., Ltd.

  Mi Home (North Okkalapa)

   XiaoMi
   09-444113723, 09-420175872
  No. 995, Thudamar Road, North Okkalapa Township, Yangon.

  Mi Home (Thaketa)

   XiaoMi
   09-4444113712
  No.26 ,Zin Ga Ma (2) Street ,North Qtr ,Thaketa Township, Yangon.

  Mi Home (Phaw Kan)

   XiaoMi
   09-444113721
  No.42/B ,Thu Kha Street ,Lower Mingalardon Road ,Insein Township, Yangon.

 • HIGH TONE CO., LTD

  09 MOBILE HLEDAN

   Samsung, Huawei,Sony, Other
   01-502792
   NO.53-B, YANGON-INSEIN ROAD,NEAR SAN YEIK NYEIN BUS STOP, KAMAYUT TOWNSHIP

  09 MOBILE NORTH OKKALAPA

   Samsung, Huawei,Sony, Other
   01-502792
   NO.31, THUDAMAR ROAD,NORTH OKKALAPA TOWNSHIP

  09 MOBILE THAKETA

   Samsung, Huawei,Sony, Other
   09-49315334
   NO.5-A, MIN NANDAR ROAD,THAKETA TOWNSHIP

  09 Mobile Htauk Kyant

    09-73242125
    No.89, Ti Law Ka Quarter, Pyay Road, Htauk Kyant, Mingalardon

  09 MOBILE HLAING THARYAR

    Samsung , Huawei , Sony, Other
    09-974000107
    No(261),7 QTR, SEIN PAN MYAING STREET, HLAING THARYAR TOWNSHIP

  09 MOBILE THANLYN

    Multi Brand
    09 973022300
    No.(6) ,Bo Gyoke Nay Win Street ,Thanlynn Township , Yangon.

 • HTUN MOBILE

  Htun Mobile (Latha)

   Multi Brand
   01 240491
   No. 152, Latha Road, Latha Township, Yangon.

 • IDEA LINK COMPUTER SALES & SERVICE CENTER

  IDEA LINK

   Multi-Brand
   01-376212/73026840
   No. 182 , Seik Kan Thar St.,(Middle) ,Kyauktada Township, Yangon.

  Idea Link (Hlaing)

   Multi-Brand
   09-4485358558
   No.75 , Near Thukha Bus-Stop , Hlaing Township, Yangon.

 • I Apple (Apple Showroom)

  I Apple

   Apple
   09-791466566,09-2031373
   No.95.(1) Qtr,Kamayut Township,Insein Road Near Gamone Pwint ,Yangon, Myanmar.

 • INFINITY INVESTMENT CO., LTD.

  Panasonic Showroom (Pearl)

   Panasonic
   01-8604657~9
   Tower (G) ,Pearl Condo ,Kabaraye Pagoda Road ,Bahan Township.

 • Innwa

  Innwa (Merchant)

   Multi- Brand
   01-385183/398009
   No.5/4 , Corner of Seik Kan Thar Street and Merchant Street , Kyauktadar Township, Yangon.

  Innwa (38th st)

   Multi- Brand
   01-391511/398297
   No.142,38th Street (Middle Block), Kyauktadar Township , Yangon.

  Innwa (Premium)

   Multi- Brand
   01-373061
   No.96, Seik Kan Thar St(Below Block), Kyauk Tadar Township, Yangon.

  Innwa (U Chit Maung)

   Multi- Brand
   09-253358885
   No.159, U Chit Maung St, Bahan Township, Yangon.

 • IT City

  IT City

   Multi- Brand
   09-974002057,09-971737778
   No.174, Anawrahta Road , Between 33rd Street & 34th Street ,Kyauktada Township, Yangon, Myanmar.

  Royal Tech

   Multi- Brand
   09-73049588 ,09-5114244
   No.2 , Lay Daung Kan Road ,Thingangyun Township, Yangon, Myanmar.

 • INTELMAX CO., LTD.

  Intelmax Computer (Sanyeiknyein)

    Multi- Brand
   09 454545461,62,63
   No.20/22, Ground Floor, Alan Pya Pagoda Road ,Unit-1 , Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.

  Intelmax Computer (Sanyeiknyein)

    Multibrand
   09-253103165
   No.109 ,Ground Floor ,Insein Road ,Kamayut Township, Yangon.

 • Index Furniture

  Index (Kabaraye)

   Furniture
   09-5158077
  No.54/B, Kabaraye Pagoda Road, 8 Ward, Maynagon Township, Yangon.

 • J & P MYANMAR CO., LTD.

  JAY MART DAGON CENTRE (1)

    Multi Mobile
   09-421116080
   DAGON CENTER 1, G FL, DAGON CENTRE (1), SANCHAUNG TOWNSHIP

  JAY MART JUNCTION MAWTIN

   Multi Mobile
   09254066449
   ROOM(311-312), 2nd FL, JUNCTION MAWTIN, LANMADAW TOWNSHIP

  JAY MART YUZANA

   MULTI MOBILE
   09-253044100
   Room (205/A), Ground Floor, Banyar Dala Road, Tarmwe Township,

  JAY MART U CHIT MG

   Multi Mobile
   09 790 150 753
   No. (191), Ground Floor, U Chit Mg Rd, Bahan Township, Yangon.

  JAY MART JUNCTION-8 (2)

   Samsung Mobile
   09 790 150 754
   Junction – 8 Shopping Center, 1st floor open area, Kyait Wyne Pagoda Street, Mayangone Township, Yangon.

  Jaymart (Huawei)

   Huawei
   09-790150744
   Dagon Centre 1 ,IT Junction ,Myaynigone ,Sanchaung Township, Yangon.

  Jaymart (OPPO & Vivo)

   OPPO & Vivo
   09-790150748
   Dagon Centre 2 ,IT Jucntion ,Myaynigone ,Sanchaung Township, Yangon.

 • J 7 Mobile World

  J 7 Mobile (Insein)

   Multibrand
   09-73047952 ,09-254021066
   Room (5/6) ,Kayathukha (3) Street ,Pauk Taw Wa ,Bayint Naung Road ,Insein Township, Yangon.

 • J-Max Mobile

  J-Max Mobile (1)

   Multibrand
   09-258666677,09-420051777
   No.983,Thudamar Road ,Za Myin Zwe Qtr ,Near Kan Thar Yar Junction ,North Okkalapa Township, Yangon.

  J-Max Mobile (2)

   Multibrand
   09-264000098
   No.31/32 ,Thudamar Road ,Near 6 Corner , North Okkalapa Township, Yangon.

 • KING RIVER CO.,LTD

  ANYCALL MOBILE HLEDAN

    Multi Brand
    01-500166, 01-500177
    No 49-B (Ground Floor), Yangon-Insein Road, Kamayut Tsp, Yangon.

  ANYCALL (Kyauktadar)

   Multi brand
    09 797772567
    No.380, Ground Floor ,Maharbandoola Road ,5 Qtr ,Kyauktada Township, yangon.

 • Ko Nyi & Ma Swe Co., Ltd.

  Ko Nyi & Ma Swe Mobile

   Multibrand
    01-9648081 ,09-254445454
    No.263 ,Sein Pann Myaing Street ,7 Qtr ,Hlaing Tharyar Township, Yangon.

 • Kyauk Myaung Mobile

  Kyayk Myaung Mobile

    Multibrand
    09-5158393
    No.110 ,Kyauk Myaung Street ,Tamwe Township, Yangon.

 • Kaung Sone Mobile & Electronic

  Kaung Sone Mobile & Electronic

    Multi Brand
   09-5088062,09-781444800
    No.101,Zin Ga Ma street,Htu Par Yone ,Thaketa Township, Yangon.

 • KMD CO., LTD.

  KMD MYAYNIGONE

   HTC, I-Phone,Multi Mobile
   01-503511 , 01-503522
   NO. 331, PYAY ROAD, NEAR MAHAR MYAING BUS-STOP, MYAYNIGONE, SANCHAUNG TOWNSHIP

  KMD PANSODAN

   HTC, I-Phone,Multi Mobile
   01-241196 EXT-124 , 01-381035
   NO. 174-182, PANSODAN (MIDDLE BLOCK), KYAUKTADA TOWNSHIP

  KMD CHINA TOWN

   Multi Mobile
   01 2303082 / 01 220555
   NO.90, HLEDAN STREET & 11th STREET , LAMADAW TOWNSHIP, YANGON.

  KMD MYANMAR PLAZA

   Lenovo
   09 972044666
   LIFE SQUARE SHOWROOM AREA, 2nd FLOOR MYANMAR PLAZA, KABARAYE PAGODA ROAD, BAHAN TOWNSHIP, YANGON.

  KMD HLEDAN

   Lenovo
   09 976462888
   NO.40 (B), INSEIN ROAD, KAMAYUT TOWNSHIP, YANGON.

  KMD Botahtaung

  MRS Computer & Service
   09-780975618
   No.51/53,Bokalay Zay Street,Botahtaung Township, Yangon, Myanmar.

 • KING POWER CO., LTD.

  King Power 1 (Seikkanthar)

   MULTI BRAND
   01-398008, 375183, 09-950964339
   No.145/147, Seikkanthar Street (Lower), Kyaukatada Township, Yangon.

  City Star

   MULTI BRAND
   01-386925, 398129, 09-950964331
   No.370, MaharBandoola Road, Kyauktada Township, Yangon.

  King Power 2

   MULTI BRAND
   01-386925, 01-398129, 09-253239395
  No.167/173, Seikkanthar Street (Middle), Kyauktada Township, Yangon.

  King Empire Computer & Mobile

   MULTI BRAND
   09-420662626, 09-420662929
   No.43/44, Lay Dauk Kan Road, Thingangyun Township, Yangon.

 • King Service Wisdom Computer

  King Service Wisdom Computer (Seikkanthar)

   MULTI BRAND
   09-30227788
   No.188 & 190 ,Seikkanthar Street (Middle Block),Kyauktada Towship, Yangon, Myanmar.

 • LU GYI MIN BUSINESS GROUP

  LU GYI MIN LATHA

    Multi brand
    09 250252525
    No 148, Latha Road, Latha Township, Yangon.

  MR.FONE NORTH DAGON

    09 977232508
    No 1209, 35 quarter, Pin Lone Road, North Dagon Township, Yangon.

  Lu Gyi Min (Zawana)

    Multi brand
   09 420048006
   No. 47/51, Near Junction Zawana , Thingyankyun Township , Yangon.

  Lu Gyi Min (Phop Kan)

    Multi brand
   09 450025804
   Q/17, Under Mingalardon Street , Insein Township , Yangon.

  Lu Gyi Min (Thamine)

    Multi brand
   09 9740585757
   No.2/6 , Thamine Batar Street, 2 Qtr., Mayangone Township , Yangon.

  Mr.Fone (Thingankyun)

    Multi brand
   09 977232477
   No.65 ( B ) , Lay Daung Kan Road, Near Thingyankyun Market , Thingyankyun Township , Yangon.

  Mr. Fone (South Dagon)

    Multi brand
   09 977232480
   No.1001/B , Si Pin Street, 25 Qtr., South Dagon Township , Yangon.

  Lugyimin (Pauktawwa)

    Multi brand
   09 977232470
   No.157, Shop (3/4) , Corner of Bawga Street & Bayint Naung Street , Insein Township , Yangon.

  Lu Gyi Min (Parami)

    Multi brand
   09 977232464
   No.53, Parami Street,Between Kabaraye Pagoda And Wizayandar Street, Yankin Township, Yangon.

  Myanmar Digital Mart

    MULTI BRAND
   09-977665329
   No.155, Bobahtoo Road ,42 Quarter, North Dagon, Near Phyo Sabal Bus stop, Yangon.

  Lu Gyi Min Mobile (North Okkalapa)

    Multibrand
   09-977232459
   No.54 ,Thudamar Road ,Near Malamu Pagoda ,2 Qtr ,North Okkalapa Township , Yangon.

  Mr. Fone Centre (2)

    Multibrand
   09-977232481
   No.158/A ,Insein Road ,9 Qtr ,Hlaing Township , Yangon.

 • LIKE MOBILE

  Like Mobile (1)

   Multi Brand
    09 252222478
    No. 159, Latha Road, Latha Township, Yangon.

 • Lin Latt Mobile

  Lin Latt Mobile

    Multi brand
    09-73022220
    No.294 , Banyardala Road ,Tamwe Township, Yangon, Myanmar.

 • M9 CO., LTD

  M9 SAMSUNG SHOWROOM PANSODAN

   MOBILE, EA
   01-384347
   NO.190-194, G FL, PANSODAN (MIDDLE BLOCK), KYAUKTADA TOWNSHIP

  M9 SAMSUNG SHOWROOM THEIN PHYU

   MOBILE
   01-394911
   NO(129/131),G FL,THEIN PHYU ROAD,PAZUNDAUNG TOWNHSIP

  M9 SAMSUNG SHOWROOM HLEDAN

   MOBILE
   09-261005118
   NO(41), YANGON-INSEIN ROAD, KAMAYUT TOWNSHIP

  M9 MYANMAR PLAZA

   MOBILE
   09-977233194
   NO.22, LIFE AQUARE SHOWROOM AREA, 2nd FLOOR MYANMAR PLAZA, KABARAYE PAGODA ROAD, BAHAN TOWNSHIP, YANGON.

  M9 ( Junction City )

   Samsung
   09-977895039,09-977895038
   4th Floor ,Junction City Centre ,Corner of Bo Gyoke Road & Shwe Dagon Pagoda Road,Pabedan Township, Yangon.

 • MOBILE KING

  MOBILE KING TAMWE

   Multi Mobile
   01-542020, 09-553898,09-5133434
   NO.116, TAMWE ROAD, IN FRONT OF MOSQUE ,TAMWE TOWNSHIP

  MOBILE KING TAMWE ELECTRONIC

   Multi Brand
   09 - 260044020
   NO.138, BANYARDALA ROAD, TAMWE TOWNSHIP, YANGON.

  MOBILE KING ZAWANA

   Samsung Mobile and Multi
   01-566656, 09-73433434 
   NO.38, LAY DAUNT KAN ROAD, (SA/KA) QTR, THINGANGYUN TOWNSHIP

  MOBILE KING NORTH OKKALAPA

   Samsung Mobile and Multi
   01-692484, 09-33333583
   NO.182, THUDAMAR ROAD, ZA QTR, NORTH OKKALAPA TOWNSHIP

  MOBILE KING PANSODAN

   Samsung Mobile and Multi
   01-240642, 09-25383366
   NO(214), PANSODAN(MIDDLE), KYAUKTADA TOWNSHIP

  MOBILE KING PARAMI

   Samsung Mobile and Multi
   09-253680274
   NO(4/A), PARAMI ROAD, MAYANGON TOWNSHIP

  Mobile King ( Zawana Samsung)

   Samsung Brand
   01 8551447
   38 (B/1) Lay Daung Kan Road , Sa/Ka Qtr., Thingankyun Township , Yangon.

  Mobile King ( Anaw Yahtar )

   Multi Brand
   09 974589777
   No.259/261, Ground Floor ,Anaw Yahtar Road , Pabadan Township, Yangon.

  Mobile King ( Aung Mingalar )

   Multi Brand
   01 205577 / 09 979863867
   No. 255 (A) , Banyar Dala Street , Tamwe Township , Yangon.

  Mobile King

   Mi Home ( Tamwe )
   Xiaomi
   09 444489996
   No.138 ,Bannyardala Road & corner of Thamainbayan Road ,Tamwe Township , Yangon.

  MOBILE KING ( WAIBULA)

   Multi Brand
   09 975849736, 09 968014471
   No.52, Tantumar Road, Waibula ,Thuwanna ,Thingyangun Township , Yangon.

 • MOBILE MOTHER

  Mobile Mother ( Hlaing)

   Multi Mobile
   09 420106655
   2/11 Ywa Ma Kyaung Road, Insein Road, Hlaing Township, Yangon.

  Mobile Mother ( Myay Ni Gone)

   Multi Brand
   01 501046
   No.274/A,Room (105), Pyay Road ,Near Myaynigone Bridge , SanchaungTownship , Yangon.

  Mobile Mother (Tamwe)

   Multi Brand
   09-43105557, 09-440699900, 09-252222986
   No.7, Kyaw Kwat Thit Road, Kyaukmyaung, Tamwe Township, Yangon.

 • Mobile Brother Mobile

  Mobile Brother Mobile (South Okkalapa)

   Multibrand
   09-261636660 ,09-784890885
   No.699 ,Thumingalar Street ,5 Qtr ,South Okkalapa Township, Yangon.

  Mobile Brother Mobile (North Dagon )

   Multibrand
   09-261636662,09-254197883
   No.1303 ,Pin Lon Street ,37 Qtr ,North Dagon Township, Yangon.

 • Mobile Image

  Mobile Image

   Multi Mobile
   09-420860603
   Room (1) ,Arr Kar Science Shop , U Chit Mg Road ,Bahan Township, Yangon, Myanmar.

 • MTEL MOBILE

  K Mobile Sanchaung

   Multi Mobile
   09-420762037
   CORNER OF NGUWAR AND UPPER KYIMYINDAING ROOD

 • Myanma A Hla Camera

  Myanma A Hla Camera

   Multibrand
   09-5114985
   No.003 ,Ground Floor ,Central Tower ,Anawrahta Road ,Kyauktada Township, Yangon.

 • M MOBILE

  M Mobile

   Multi Mobile
   09-421106227
   No.7,Aye Yar Won Road,West Qtr,Near Thaketa Circle,Thaketa Township, Yangon.

 • Myo Taw Mobile

  Myo Taw Mobile

   Multi Mobile
   09-790742786,09-450015115
   No.495,Min Nan Dar Road,Burmaraye Qtr,Daw Pon Township, Yangon.

 • MYO THEIN ELECTRONIC CO., LTD

  MYO THEIN MINGALAR TAUNG NYUNT

    Nibban Electronic Product
    09 421100112
   No.(127/129) Thein Phyu Road, Mingalar Thaung Nyunt Township, Yangon.

  MYO THEIN BOTAHTAUNG

    Multi Brand
   09 421100112
   No.(218/220) Ground Floor , Bo Aung Kyaw Road, Botahtaung Township, Yangon.

 • MAGELLAN GROUP CO., LTD.

  mDrive

    Apple
    09 73203295
   Room 107~109, Ground Floor, Junction Centre Maw Tin, Lanmadaw Township , Yangon.

 • MYINT MHO ELECTRONICS

  MYINT MHO ELECTRONICS

    Multi Brand
    01 374589
   253/251, Maharbandoola Pan Chan Road (Upper Block) ,Kyauktadar Township ,Yangon.

 • MODERN CREATION ENTERPRISE

  MC ELECTRONIC

    Multi Brand
   01 256136
   No.199/201 ,Pansoedan Street (Middle Block) , Kyauktadar Township ,Yangon.

 • MASTER MOBILE

  MASTER MOBILE

    Multi Brand
   09 975033222
   Room 4 & 5, Corner of Pinlone Road and Bandoola Road , 36 Ward, North Dagon Township , Yangon.

 • MYANMAR NEW BRIDGE CO., LTD.

  Fuji Film Showroom (Sule Shangri-La)

   Fuji Camera
   09-761690846, 09-761690847
   No.221, Sule Square, First Floor, Sule Pagoda Road, Kyauktada Township, Yangon.

 • Myanmar Kowa International Co., Ltd.

  Rinnai Showroom

   Rinnai Home Appliance
   01-245543, 09-73903736
   No. A-3, Aung San Stadium (North East Wing), Mingalar Taungnyunt Township, Yangon.

 • Myanmar Classic Group Co., Ltd.

  Chigo Air-con Showroom

   Chigo Air-con
   01-2302082-84, 01-705060
   No. 202/A, Lower Kyeemyindaing Road, Ahlon Township, Yangon.

 • Myanmar Furniture Co., Ltd.

  Royal Modern Furniture (Yuzana Plaza)

   Furniture
   09-977248415
   4th Floor , Yuzana Plaza ,Banyardala Road ,Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon, Myanmar.

  Royal Modern Furniture (Taw Win Center)

   Furniture
   09-977248381
   No.4059 ,3rd Floor , Taw Win Center , Pyay Road , Dagon Township, Yangon, Myanmar.

 • Myanmar Music (Piano) Trading Ltd.

  Yamaha Showroom (Ygn)

    Musical Instrument (Yamaha)
   09-254439567 ,09-254716002
   NO.287 ,Waizayantar Road ,Near Thiri Gone Housing ,Thingangyun Township , Yangon.

  Thaw & Zin Family

    Musical Instrument (Multi)
   09-450006665 ,09-5061300
   Room (4061 -4062 ),Taw Win Centre ,Level 3 ,Pyay Road ,Dagon Township , Yangon.

 • NAKZ Group Co., Ltd.

  Innoflow Sule Square

   Apple Product
   09-459622289
   No.022, Level-2, Sule Square Centre, Pabedan Township, Yangon.

  Innoflow Junction City

   Apple Product
   01-9253593, 09-400788880
   No. 221/A, 221/B, Level-2, Junction City, Pabedan Township, Yangon.

 • NIBBAN INTERNATIONAL CO., LTD.

  NIBBAN NORTH DAGON

    Nibban Electronic Product
    09 73043344
    No 145, Pin Lon Street, 32 Qtr, North Dagon Township, Yangon.

   

  NIBBAN NORTH OKKALA

   Nibban Electronic Products
   09 73176400
   No.930,Thudamar Road ,North Okkalar Township ,Yangon.

 • OK MOBILE

  OK MOBILE (36TH STREET)

    Multi Brand
   09 420187000
    No.126, Corner of Anawyahtar Road & 36th Street ,Pabaedan Township , Yangon.

  OK Mobile 2 (Seikkanthar)

   MULTI BRAND
   09-252082622
   No.35, Bandoola Road(Between Seikkanthar Street and 39th Street), Kyauktada Township, Yangon.

  OK Mobile 3

   MULTI BRAND
   09-976417443
   No. 121, Anawrahtar Road, Bet 49 and 50st, Pazundaung Township, Yangon.

 • O2 TELECOM COMPANY LIMITED

  SAMSAUNG AHNAWYAHTAR

   SAMSAUNG
   09 450236977
   No. (147/151) , Ahnawyahtar Street , Kyauktadar Township, Yangon.

  SAMSUNG PANSODAN SHOWROOM

   Samsung Mobile
   01-242542
   NO.212, PANSODAN(MIDDLE BLOCK), KYAUKTADA TOWNSHIP

  SAMUSUNG BO AUNG KYAW SHOWROOM

   Samsung Mobile
   09-420277019
   NO.224/226, BO AUNG KYAW ROAD, BOTATAUNG TOWNSHIP

  NATIONWIDE

   Multi EA
   01-391503
   NO.189/195, PANSODAN(MIDDLE BLOCK), KYAUKTADA TOWNSHIP

  GANDAMAR

   Multi EA
   01-381388
   NO.215, PANSODAN(MIDDLE BLOCK) , KYAUKTADA TOWNSHIP

  HORIZON

   Multi EA
   01-391818
   NO.385/389, PANSODAN(MIDDLE BLOCK), KYAUKTADA TOWNSHIP

  FAVOURITE

   Multi EA
   01-245678
   NO.385/389 C, CORNER OF MAHAR BANDOLA & PANSODAN (EA)

  GLAMAROUS

   Multi EA
   09-73001405
   NO.201/203, PANSODAN (MIDDLE BLOCK) , KYAUKTADA TOWNSHIP

  KHIT TAR MYAING

   Multi EA
   01-375354
   NO.208, PANSODAN (MIDDLE BLOCK) , KYAUKTADA TOWNSHIP

  PARAMOUNT

   Multi EA
   01-391143
   NO.(237/239), PANSODAN ROAD,KYAUKTADA TOWNSHIP

  SAMSUNG BANDOLA SHOWROOM

   Multi EA
   09-49592840
   NO.385/389, G FL, MAHAR BANDOLA ROAD, KYAUKTADA TOWNSHIP

  SAMSUNG HLAING THARYAR SHOWROOM

   Multi EA
   09-254901212
   NO.84/A, ROOM(3),KYAN SIT THAR ROAD, PAGODA ROAD BUS-STOP,HLAING THARYAR TOWNSHIP

  SAMSUNG TAMWE

   Multi EA
   09-254904060
   NO.39, U CHIT MAUNG ROAD,BO SEIN MAN QTR, TAMWE TOWNSHIP

  SAMSUNG LATHA SHOWROOM

   Multi EA
   01-246311
   NO.111/113, LATHA ROAD, LATHA TOWNSHIP

  SAMSUNG MYAYNIGONE SHOWROOM

   Multi EA
   09-30005199
   NO.240, G FL, BAGAYAR ROAD, MYAY NI (SOUTH) QTR, OPPOSITE OF DAGON CENTRE, SANCHAUNG TOWNSHIP

  O2 SAMSUNG NORTH OKKALAPA

    09-253106588
   No.1(A), Thudamar Main Road, (Nya) Quarter, North Okkalapa, Yangon

  O2 SAMSUNG THINGANGYUN

    09-254896911
   No.17, Laydaungkan Road, Thingangyun Township

  O2 SAMSUNG (8 MILES)

    09-253102435
   No.105, Rm 2 8 Mile Point, Pyay Road, Mayangone Township

  SAMSUNG HLEDAN (2)

   SAMSUNG MOBILE
   01-500966
   NO 61/8 QTR, HLEDAN MIAN ROAD,NEAR SEIN GAY HAR, KAMAYUT TOWNSHIP

  SAMSUNG HLEDAN 3

   SAMSUNG MOBILE
   09-253105590
   NO 6/, YANGON-INSEIN ROAD, KAMAYUT TOWNSHIP

  SAMSUNG PHAWT KAN

   SAMSUNG MOBILE
   09-252579977
   NO (212), INSEIN ROAD, 13 QTR, HLAING TOWNSHIP

  SAMSUNG HLAING

   SAMSUNG MOBILE
   09-252579977
   NO (212), INSEIN ROAD, 13 QTR, HLAING TOWNSHIP

  Samsung Thaketa Showroom

   Samsung Thaketa Showroom
    09253106177, 09253102550
   No.(215), Min Nandar Street, Nwe Aye Quarter, Dawbon, Thaketa Township

  Samsung Shwe Pyi Thar Showroom

   Samsung Thaketa Showroom
    09253105600
   No.5/6/30(B), Bo Gyoke Street, Shwe Pyi Thar Township

  O2 Sule

   Samsung
   09-454147773
   No.118 ,Ground Floor,Sule Pagoda Road ,(1)Qtr,Kyauktatar Township , Yangon.

  Golden Dragon Electronic

   Multi Brand
   01 387102
   No.209 ,Pansoedan Road ,Middle Block ,Kyauktada Township , Yangon.

  SAMSUNG SHOWROOM (NORTH DAGON)

   SAMSUNG
   09 420260306, 09 73154127
   No.906, Pin Lon Road, 34 Qtr, North Dagon Township, Yangon.

 • Pyae Sone Win Naing Co., Ltd.

  Panasonic Showroom (Mingalartaungnyunt )

   Panasonic
   01-298767,09-790202513
   No.23/25,corner of Myanmar Gone Yi road & 108 street, Yangon, Myanmar.

  Panasonic Showroom (Pearl Condo)

   Panasonic Showroom
   01-8604657,09-262277660
   No.15/Tower (D),KabarAye Pagoda Road, Yangon, Myanmar.

 • PRIME LIVING CO., LTD.

  Index Furniture (Shwe Gone Dine)

   Multi Brand
   09 785800800
   No.(520/A) Kabaraye Pagoda Road ,Kominkochin Ward ,Bahan Township,Yangon.

 • Power Mobile

  Power Mobile (Parami)

   MULTI BRAND
   09-455552761, 09-91010000
   No.66, Parami Road, South Okkalapa Township, Yangon.

 • Pwint Oo Mobile

  Pwint Oo Mobile (Insein)

   Multibrand
   09-775085684 ,09-5085684
   No.77 ,Bayint Naung Road ,Pauk Taw Wa , Insein Township,Yangon.

 • QUEEN TELECOM

  Queen Telecom (Tamwe)

   Multi Brand
   09-400304949
   No.38, Thadi Pahtan Street, Kyauk Myaung Quater, Tamwe Township, Yangon.

 • 884 MOBILE

  884 Mobile

   Multi Brand
   09 975661207
   No. 884, Pin Lon Road, 34 Ward, North Dagon Township, Yangon.

 • RADIANCES CO.,LTD

  RADIANCES COMPUTER/MOBILE

   LENOVO Mobile, Other
   01-385267
   NO.201, BO AUNG KYAW ROAD, BETWEEN MAHAR BANDOLA & MERCHANT ROAD, KYAUKTADA TOWNSHIP

 • Rain Mobile

  Rain Mobile (Latha)

   MULTI BRAND
   09-450038942
   No. 145, Latha Street, Latha Township, Yangon.

 • Royal Digital Camera

  Royal Digital Camera (37th Street)

   MULTI BRAND
   01-391615
   No.212 ,37th Street ,Middle Block ,Kyauktada Township, Yangon.

  Royal Digital Camera (34th Street )

   MULTI BRAND
   09-5113590
   No.161 ,34th Street ,Ground Floor ,Kyauktada Township, Yangon.

 • Rain Flower Mobile

  Rain Flower Mobile

   Multi-Brands
   09 452220909
   No.54, Forest Road, Ahlon Township, Yangon.

 • RH INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.

  RV MOBILE

   Multi Brand
    09 420093666
    No. 130, Latha Road (Upper Block) , Latha Township, Yangon.

  RH Mobile

   Multi Brand
   09 43127888
    No. 145, Latha Road (Upper Block) , Latha Township, Yangon.

  MYANMAR MOBILE

   Multi Brand
    09 791988888
    No. 57/59, Latha Road (Lower Block) , Latha Township, Yangon.

  I FEEL MOBILE

   Multi Brand
    09 43098156
    No. 147, Latha Road (Lower Block) , Latha Township, Yangon.

  RH Samsung Showroom

  Samsung
     09 421078000
    No.151, Latha Upper Block , Latha Townsip , Yangon.

  RH OPPO Showroom

  OPPO
   09 421078000
    No.153, Latha Upper Block , Latha Townsip , Yangon.

  RV-2

  Multi Brand
   09 793366533
   Hlaing Thar Yar Pagada Road,between Zay Lay Bus Stop and Aung Myay Thar Yar Pagaoda , Hlaing Thar Yar Township, Yangon.

  RV-3

  Multi Brand
   09 420219289
    No.11 ,Htan Chouk Pin Street, 10 Qtr ,Shwe Pyi Thar Township, Yangon.

  RV-4

  Multi Brand
   09 793366533
    No.11/Ka ,Anawyahtar Road,Old 86 gate ,10 Quarter ,Hlaing Tharyar Township, Yangon.

  RH ( NORTH OKKALA)

  Multi Brand
   09 452359991
    No. 392, Thudamar Street , Sa Lone Quarter , North Okkala Township, Yangon.

  I Feel Mobile (Hledan)

  Multi
   09-43098156
   No.52©,San Yeik Nyein (3) street,Insin Road,Kamayut Township, Yangon.

  RH Oppo Showroom(Hleadn-2)

  Multi
   09-42107800,09-79773119
   No.53©,San Yeik Nyein Near the bus stop,Insein Road ,Kamayut Township, Yangon.

  RV Oppo Showroon (Hledan)

  Multi
   09-458262299,09-449709795
   No.54,San Yeik Nyein (4)street,Insein Road,Kamayut Township, Yangon.

  RH (Hledan-2)

  Multi
   09-43098956,09-963337443
   No.64,San Yeik Nyein (5) street & (6) street between ,Insein Road,Kamayut Township, Yangon.

  Myanmar Mobile( Hledan)

  Multi
   09-5037464,09-776453123
   No.58,San Yeik Nyein (4) street & (5) between,Insein Road,kanmayut Township, Yangon.

  RH (Hledan -3)

  Multi
   09-966550700
   No.52,San Yeik (3)street & (4)street between,Insein Road,Kamayut Township, Yangon.

 • ROYAL KKK MYANMAR JADE CO., LTD.

  KKK SHWE PYI THAR (2)

    Multi brand
    09 976125984
    No 111/ A 5/5, Ward General Aung San Street, Htan Clout Pin Junction, Shwe Pyi Thar Township, Yangon.

  KKK SHWE PYI THAR (3)

    Multi brand
    09 977974221
    No 430/ B, Ba Yint Naung Street, 5 Ward, Shwe Pyi Thar Township, Yangon.

  KKK SHWE PYI THAR (4)

    Multi brand
    09 975553069
    No 9, Bayint Naung Road, 5/6 Ward, Shwe Pyi Thar Township, Yangon.

  KKK INSEIN

    Multi brand
    09 977972981
    No 1578, Lower Mingalardon Road, Insein, Yangon.

  KKK North Okkalar

    Multi brand
    09 977874227
    No 845, Khay Mar Thi Street, Za Ward, North Okkalar Township, Yangon.

  KKK Thinkangyun San Pya Zay

    Multi brand
   09 977972981
    No 805, San Pya Zay Nga, Insein, Yangon.

  KKK PHOP KAN(1)

   09-977874224
   No.15, Lower Mingalardon Road, Tanyin Gone Junction, Insein Township, Yangon.

  KKK MOBILE SHWE PYI THAR (5)

   Multi-Brands
   09 977299727
   No. 76, Bo Gyoke Road, 5/6 Ward, Shwe Pyi Thar Township, Yangon .

  KKK MOBILE NORTH OKKALAR (2)

   Multi- Brands
   09 977299727
   No.3, Thudamar Street, Nya Ward, North Okkalar Township, Yangon .

  KKK MOBILE (OPPO BRAND SHOP)

   Multi-Brands
   No. 12, Lay Dount Kan Road, Lay Dount Kan Ward , Thingyankyun Township, Yangon.

 • SEINE SO ZAY CO., LTD

  Japan Wireless

   Multi-Brands
   09 773874820
   No.329, Bo Aung Kyaw Street (Upper Block), Kyauktada Township , Yangon.

 • SEIN GAY HAR CENTER

  Sein Gay Har Super Center

   Electronics and Furniture
   01 383812/395223
   No.44 ,Pyay Road , Dagon Township , Yangon .

  Sein Gay Har Parami Center

   MULTI BRAND
   01-522640 ,01-522641
   Corner of Insein Road and Parami Street ,10 Quarter ,Hlaing Township,Yangon.

 • Shwe Ou Mobile

  Shwe Ou Mobile ( Tamwe)

   Multibrand
   09-444477308 ,09-5153660
   No.431 ,Kyaikkansan Road ,Tamwe Gyi Kha Qtr ,Tamwe Township, Yangon.

 • SHWE GANDAMAR TRADING CO., LTD

  GANDAMAR WHOLESALES

    MULTI EA BRAND/FURNITURE
    01-657311
    GANDAMAR WHOLESALES, CORNER OF WAIZAYANTAR & GANDAMAR ROAD, MAYANGON TOWNSHIP

  Ruby Mart (Pansodan)

    EA/ Furniture
    01-398246
    Corner of Pansodan & Bogyoke street, Kyauktada

 • SHWE LAMIN NAGAR CO.,LTD

  ACER SHOWROOM

   ACER
   01-221683
   NO.775, CORNER OF 14ST & MAHAR BANDOOLA ROAD, LANMADAW TOWNSHIP

 • SHWE PYI THIT

  SHWE PYI THIT PHAW KAN ELECTRONIC

    Multi- Brands
    09 5179772
    No. (1581) Dana Theitdi Street, Insein Township, Yangon.

  SHWE PYI THIT HTAN CHOUK PIN ELECTRONIC

    Multi- Brands
    09 5179772
    No. (33-B) Bogyoke Aung San Street, (5) Quarter , Shwe Pyi Thar Township, Yangon.

  SHWE PYI THAR ELECTRONIC PHAYAR STREET

   Multi Brand
    09 5179772
    12/90 Kyan Sit Thar Street , Nawaddy Stop Housing, Hlaing Thar Yar Township, Yangon.

  SHWE PYI THIT ELECTRONIC MYIN HLAE GATE

   MULTI BRAND
    09 5179772
    No (15) , 4th Street , Pyi Taw Thar Quarter, Shwe Pyi Thar Township , Yangon.

  SHWE PYI THIT HTAN CHOUK PIN MOBILE

   MULTI BRAND
    09 5179772
    No. (33-B) Bogyoke Aung San Street, (5) Quarter , Shwe Pyi Thar Township, Yangon.

  SHWE PYI THIT PHAYAR STREET MOBILE

   Multibrand
    09 5179772
    15/93 Kyan Sit Thar Street , Nawaddy Stop Housing, Hlaing Thar Yar Township, Yangon.

  Shwe Pyi Thit Mobile( Mee Kwet Zay)

   Multibrand
    09 5179772
    No.468, Bo Aung Kyaw Street ,7th Qtr, Hlaing Thar Yar Township, Yangon.

  Shwe Pyi Thit Mobile ( Insein)

   Multibrand
    09 5179772
    No.1596, Lower Mingalardon Street, Insein Township, Yangon.

  Shwe Pyi Thit Mobile( Bo Gyoke Street )

   Multibrand
    09 5179772
    No.32(B), Bo Gyoke Aung San Street, 5 Qtr., Shwe Pyi Thar Township, Yangon.

  Shwe Pyi Thit Mobile (Mi,Htan Chouk Pin)

   Multibrand
    09-955352203,09-973122249
    No.23, 5/5 Ward , General Aung San Road ,Htan Chouk Pin ,Shwe Pyi Thar Township.

 • SMART COM CO., LTD.

  HUAWEI SHOW ROOM MYAYNIGONE

   Huawei
   01-2304749
   NO.G-001, ROOM A, SHWE PYI AYE REVENUE, BAR GA YAR ROAD, SANCHAUNG TOWNSHIP, YANGON.

  HUAWEI SHOW ROOM BAYINT NAUNG

   Huawei
   09 976018237
   NO.2/6, THAMINE BUU TAR YONE STREET, 2nd BLOCK, MAYANGONE TOWNSHIP, YANGON.

  SMART COM MYAYNIGONE

   Multi Brand
   09-976018249
   NO.265, PYAY ROAD, SANCHAUNG TOWNSHIP, YANGON.

  Huawei (Junction City )

   Huawei
   09-976018418
    Room 432 , 4th Floor ,Junction City Centre ,Corner of Bo Gyoke Road & Shwe Dagon Pagoda Road,Pabedan Township

 • SNOOPY MOBILE

  SNOOPY MOBILE

   Multi- Brands
   09 43029257
   No (50) ,Kyar Kwet Thit Street, Kyauk Myaung Quarter , Tamwe Township, Yangon.

  Snoopy (Parami)

   Multi- Brands
   09965205090,09-775205090,09-455205090
   No.17.Parami Rd,In Front of Parami Sein gay Har, Hlaing Township,Yangon

  Snoopy ( North Okkala)

   Multi Brand
   09 43029257
   No.992 ,Thudamhar Road ,Zamyinzwae Qtr ,Kan Thar Yar Bus Stop ,North Okkalar Township , Yangon.

  Rio Mobile (San Yeik Nyein)

   MULTI BRAND
   09-260007798, 09452228890
   No.121, Near Sin Yay Twin Bus Stop, Insein Road, Kamayut Township, Yangon.

  Snoopy Mobile (Lanmadaw)

   MULTI BRAND
   09-260007798, 09-965206090
   No.789, Mahar Bandoola Road, Lamadaw Township, Near Phone Gyi Street, Yangon.

  Snoopy Mobile (Thingangyun)

   Multibrand
   09-969681112
   No.910 ,Lay Daung Kan Road ,Near San Pya Market ,Thingangyun Township, Yangon.

 • STRONG SOURCE HOLDING CO., LTD.

  MI HOME-LATHA

   XIAOMI
   09 254146661
   No. 156 , Latha Road (Upper Block), Latha Township, Yangon.

  MY MOBILE-LANMADAW

   XIAOMI
   01 225649
   No. 92 , Phone Gyi Road (Middle Block) , Lanmadaw Township , Yangon .

  Mi Home (9Mile)

   XIAOMI
   09-262600004
   No.24,9 Mile, Pyay Road ,Mayangone Township,Yangon.

  MI-HOME -BAR STREET

   XIAOMI
   01 243049
   No.160 ,Anawyahtar Road & Mahar Bandoola Pan Chan Street ,Kyauktahta Township , Yangon.

  MI-HOME - MYAYNIGONE

   XIAOMI
   09 424155956
   No.254 ,Corner of Damazedi & Bargayar Street ,Sanchaung Township , Yangon.

  MI HOME –U CHIT MAUNG

   XIAOMI
   09 262599755
   No.194 ,U Chit Maung Road ,Bahan Township, Yangon.

  MI HOME - PARAMI

   XIAOMI
   09 262600044
   No.253 ,Insein Road ,Near Phayar Lan Bus Stop ,Hlaing Township, Yangon.

  MI-HOME –JUNCTION CITY

   XIAOMI
   09 263655447, 09 263255448
   04-31 ,Junction City Mall ,Corner of Bogyoke Aung San Road & Shwedagon Pagoda Road, Pabedan Township , Yangon.

  MI-HOME - KYEEMYINDAING

   XIAOMI
   09 263655445, 09 263655446
   No.482 ,Lower Kyee Myin Daing Road ,Kyee Myin DaingTownship , Yangon.

  Mi Home (Hledan)

   Brand
   09-975858175,01-534983
   No.38/B ,(2) Qtr,Insein Road,Kamayut Township, Yangon.

 • Super Group Co., Ltd.

  D Mobile

   Multi Brand
   01 373538,09 5135342
   No.117, Latha Street , Latha Township , Yangon.

  Victor Power Mobile

   Multi Brand
   01 379544 ,09 785151470
   No.155, Latha Street , Latha Township , Yangon.

  Super Mobile (Hleden Center)

   Samsung
   09-263355554
   G-05,Ground Floor , Hleden Center, Insein Road , Kamayut Township,Yangon.

  Today Electronics

   Multi Brand
   01-395685
   No. 113, Bo Ywe Street, Latha Township, Yangon.

 • SAKURA TRADE CENTER CO., LTD.

  MPT ( South Okkalapa)

   Multi Brand
   09 252588991
   Room 003, Building (A) ,Thanthumar Road ,South Okkalapa Township , Yangon .

 • SENSE CAPITAL CO., LTD.

  Samsung Showroom (City Mall)

   Samsung Brand
   09-772451900, 09-448973425
   Shop-1, City Mall, St. John, IT Zone, Pyay Road, Dagon Township, Yangon.

 • SWEETY HOME INDUSTRY CO., LTD.

  Yadanar Living Mall

   MULTI BRAND
   09-444010005, 456348466, 01-8550358
   No.84, Yadanar Street, 8 Block, South Okkalarpa Township, Yangon.

  Sweety Home Furniture (Mindama)

   MULTI BRAND
   01-9669544 ,09-250567262
   No.3/4 ,Min Dama Road ,3 Qtr ,Mayangone Township, Yangon.

  Sweety Home Furniture (Ywar Ma Kyaung Street)

   MULTI BRAND
   01-521255 ,09-444010002
   No.82 , Ywar Ma Kyaung Street ,1 Qtr ,Hlaing Township, Yangon.

  Sweety Home Furniture (Thaketa)

   MULTI BRAND
   01-551591
   No.296/A ,Aye Yar Won Road ,Thaketa Township, Yangon.

  Sweety Home Furniture (Yuzana Plaza)

   MULTI BRAND
   01-205224 ,01-200747
   4th Floor ,Yuzana Plaza ,Banyar Dala Road ,Tamwe Township, Yangon.

 • SMILE ELECTRONIC

  Smile Electronic

   MULTI BRAND
   01-375823, 09-795255766
   No.205, Seikkanthar Street, Ground Floor, Kyauktada Township, Yangon.

 • Star Ko Naing Electronic

  Star Ko Naing Electronic (North Okkalapa)

   MULTI BRAND
   09-8633701 ,01-9699875
   No.1,2 ,Nya Qtr ,Thudamar Road ,North Okkalapa Township, Yangon.

 • Skywards Mobile

  Skywards Mobile (Sanchaung)

   MULTI BRAND
   01-500933,09-450061965
   No.110 , Sanchaung Street , Sanchaung Township, Yangon, Myanmar.

 • Smart Mobile

  Smart Mobile

   Multi
   09-440880480,09-790143086,09-767641221
   No.846,Min Nan Dar Road,Barmaraye Qtr,Daw Pon Township, Yangon, Myanmar.

 • Shwe Kyal Mobile

  Shwe Kyal Mobile

   Multi
   09-444461400
   No.22,Kay Mar Thi Road,NorthOkkalapa Township, Yangon, Myanmar.

 • TECHNOLAND COMPUTER TRADING CO., LTD.

  TECHNOLAND 36 ST

    MULTI BRAND
    09-73024327 EXT-8, 09-73041734 EXT-5
    NO.162-170, 36 ST(MIDDLE BLOCK) , KYAUKTADA TOWNSHIP

  TECHNOLAND BAR ST

    MULTI BRAND
    01-377056
    NO.47/49, BHONE GYI ST (MIDDLE BLOCK),LANMADAW TOWNSHIP

  TECHNOLAND THAMINE

    MULTI BRAND
    01-519796
    NO.55/F, INSEIN ROAD, HLAING TOWNSHIP

  TECHNOLAND U CHIT MAUNG

    MULTI BRAND
    09-73145164
    NO.51, U CHIT MAUNG ROAD, BAHAN TOWNSHIP

  TECHNOLAND OCEAN TAMWE

    MULTI BRAND
    09-33366674 
    NO.334-335, 2 FLOOR ,TAMWE OCEAN,CORNER OF SHWE GONE DAING & BANYAR DALA ROAD, BAHAN TOWNSHIP

  TECHNOLAND MARKETPLACE

    Multi-Brands
    09-962040201
    No. 20, Level-1 , Marketplace , 6 ½ Mile , Pyay Road ,Hlaing Township, Yangon.

  TECHNOLAND HLEDEN

    Multi-Brands
    01-519796
    No. 55(F) , Insein Street, Kamaryaut Township , Yangon.

  TECHNOLAND (CITY MALL)

   MULTI BRAND
   09-953102050,09-972244200
   Shop 04, IT Zone, Level 2, City Mall Centre, Pyay Road, Lanmadaw Township, Yangon.

 • Telecity Trading Co., Ltd.

  Naing Win Telecom (38th Street )

    MULTI BRAND
    01-253946,09-421113666
    No.183 ,Ground Floor ,38th Street (Middle Block),Kyauktada Township, Yangon, Myanmar.

  Naing Win Telecom (34th Street)

    MULTI BRAND
    01-382952,09-953392952
    No.167/169 ,Between 34th Street & Anawrahta Street , Kyauktada Township, Yangon, Myanmar.

  Naing Win Telecom (Zawana)

    MULTI BRAND
    09-765466486
    No.38/8-B1,Ground Floor ,Lay Daung Kan Road , Thingangyun Township, Yangon, Myanmar.

 • TED Limited

  Wall Street English (Junction Square)

    Education
   01-503370
    Shop House No.11,Junction Square ,Corner of Pyay Road & Kyun Taw Street ,Kamayut Township, Yangon, Myanmar.

  Wall Street English (City Mall)

   Education
    09-969799999
    Level03-17,Corner of Pyay Road & Min Ye Kyaw Swar Street , City Mall Shopping Center , Lamadaw Township, Yangon, Myanmar.

 • TMW CO., LTD.

  Wai Yan Pansodan

    MULTI BRAND
    01-250596, 01-250597
    NO.173/175, PANSODAN (MIDDLE BLOCK), KYAUKTADA TOWNSHIP

  Wai Yan Bo Aung Kyaw

    EA/ Mobile
    01-398566
    No(118/122), Bo Aung Kyaw Road, Botataung

  Wai Yan Insein

    EA/ Mobile
    01-642678
    No. 3, Thiri Street, Zay Gone West Quarter, Insein

  WAI YAN KABARAYE

    EA/MOBILE
    01-401416
    NO(90), KABARAYE PAGODA ROAD,BAHAN TOWNSHIP

  WAI YAN MYA YA MONE

   EA
   01- 8100343
   NO(2) MAIN ROAD,MYA YA MONE HOUSING, SOUTH DAGON TOWNSHIP

  Wai Yan (Myanmar Plaza)

   Multi
   LIFE SQUARE SHOWROOM AREA, 2nd FLOOR MYANMAR PLAZA, KABARAYE PAGODA ROAD, BAHAN TOWNSHIP, YANGON.

  Sony Showroom (Botahtaung Branch)

   Sony Brand, TV,Camera,Home Entertainment
   01-398571
   No.118/122, Bo Aung Kyaw Road, Botahtaung Township.

  Sony Showroom (Mayangon Branch)

   Sony Brand, TV,Camera,Home Entertainment
   09-7311 9900
   Kabaraye Gamone Pwint Shopping Mall, Mayangone Township.

  Sony Showroom (Bahan Branch)

   Sony Brand, TV,Camera,Home Entertainment
   09-7311 9900
   No.90/A, Kabaraye Pagoda Road, Bahan Township.

  SONY (MYANMAR PLAZA)

   09-73119900
   Life Square Showroom area, 2nd Floor Myanmar Plaza, Kabaraye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon.

  LG (Sule Branch)

   LG Brand, TV,Camera,Home Entertainment
   01-379954~55
   No.123, Sule Pagoda Road, Kyauktada Township.

  LG (Maharsi)

   LG Brand, TV,Camera,Home Entertainment
   01-555996
   No.56, Kabaraye Pagoda Road, Bahan Township.

  LG (Pansodan Branch)

   LG Brand, TV,Camera,Home Entertainment
   01-254561, 254559
   No.162/164, Pansoda Road, Kyauktada Township.

  LG (Myanmar Plaza)

   LG
   09 974005044
   No 192, 2nd Floor Myanmar Plaza, Kabaraye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon

  Sony Brand Shop (Junction City)

   Sony Brand
   09-971090333, 09-422999963
   No.04-020, level 4, Junction City, Bogyoke Road, Pabedan Township, Yangon.

 • Taw Win Mobile

  Taw Win Mobile (1)

    MULTI BRAND
    09-795005022
   No.Sa/9 ,Sanchaung Street , Shin Saw Pu Qtr , Sanchaung Township, Yangon, Myanmar.

  Mobile Star

    MULTI BRAND
   01-643091 ,09-5078052
   No.20/A , Lan Thit Street , Insein Township, Yangon, Myanmar.

 • Tharmadi Mobile

  Tharmadi Mobile

    MULTI BRAND
   09-250151103
   No.1197 ,Pin Lon Road ,35 Ward , North Dagon Township, Yangon, Myanmar.

 • TR MOBILE

  Turkey Mobile

    Multibrand
    09-793141204
   No.106/4 ,Sanchaung Street ,Sanchaung Township,Yangon, Myanmar.

 • TIKE NA LONE MUSICAL

  Tike Na Lone Musical Branch (1)

    Musical Instrument
    01-388378 ,09-403377880
    No.95 , 23rd Street , Latha Township, Yangon, Myanmar.

  Tike Na Lone Musical Branch (2)

    Musical Instrument
    09-779771219 ,09-422822944
    Level -3 ,Taw Win Center , Pyay Road , Dagon Township, Yangon, Myanmar.

  Tike Na Lone Musical Branch (3)

    Musical Instrument
   09-401000556~557
    Level-2 , Hledan Center , Kamayut Township, Yangon, Myanmar.

 • UPDATE MOBILE & IT

  Update Mobile & IT (Mingalar Taung Nyunt)

   MULTI BRAND
   09-798103700
   No.143, Myanma Gone Yi Road , Kandawlay ,Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon, Myanmar.

 • WE LIKE MOBILE

  We Like Mobile

   MULTI BRAND
    09-795518161,09-964034390
    No.92/A,(3) Qtr,Kyaik Waing Pagoda Road,Mayagone Township, Yangon, Myanmar.

 • Y & F SCIENCE &TECHNOLOGY CO., LTD.

  Oppo Showroom (Junction City)

   Oppo
   09-424644474,09-796609488
    No.04-023,Corner of Bogyoke Aung San Road & Shwe Dagon Pagoda Road, Yangon, Myanmar.

  Oppo Showroom (Myanmar Plaza)

   Oppo
    09-428937280,09-701458242,09-953909771
    No.24,2nd Floor Myanmar Plaza,Kabaraye Pagoda Road,Bahan Township, Yangon, Myanmar.

 • KING RIVER CO., LTD

  ANYCALL MOBILE

   Multi- Brands
   02-68886
   78th Street, 27x28 Between, Mandalay.

  ANYCALL58 MOBILE

   Multi- Brands
   09-797788058
   Corner of 58 street & Aung San street, Pyi Gyi Ta Gon Township, Mandalay.

  ANYCALL TAUNG MYO MOBILE

   Multi- Brands
   09-30050888
   Ah Tha/45,No 39 , Oh Taw Qtr, Amarapura Township, Mandalay.

 • KMD CO., LTD

  KMD 77TH STREET IT MALL

   Multi- Brands
   02-60360, 02-60239
   No.103/1, 77th Street, Between 27th & 28th Street, Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay.

 • MYO THEIN ELECTRONIC CO., LTD.

  Myo Thein Electronic Main Shop

   E/A
   Multi- Brands
   02-67174 , 02-67175
   No 177,83rd street,Bet;29th street&30th street, Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay.

  Myo Thein Electronic Plaza

   E/A
   Multi- Brands
   02-67174,02-67175
   No 177,83rd street,Bet;29th street&30th street, Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay.

 • MAT COMPUTER & MOBILE

  MAT (27 street-Main Office)

   Computer/Mobile
   Multi- Brands
   02-72679
   No 61/A, 27th street, Bet; 73rd&74th street, Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay.

  MAT 32 street

   Computer/Mobile
   Multi- Brands
   09-265160963
   No B2-G, 32nd street,Bet; 77th street & 78th street, Chan Aye Thar Zan Township,Mandalay.

 • POWER GROUP TRADING CO., LTD.

  Power Mobile Manaw

   Mobile
   Multi- Brands
   09-977151556
   Manawhari Road, Bet 60th & 61St, Chan Mya Thar Si Township, Mandalay.

  Power Mobile 22 STREET

   Mobile
   Multi- Brands
   09-977151552
   Corner of 22nd street & 88th street, Aung Myay Thar Zan Township, Mandalay.

 • PRO 1 MYANMAR CO., LTD.

  Pro 1 Home Center Tampawaddy

   Home Appliance/Motorcycle
   Multi- Brands
   09-777000826
   No 489/490, Corner of Lanthit Street & Shwe Sankaing Pagoda Street,Tampawaddy, Chan Mya Thar Si Township, Mandalay.

 • SUPER GROUP CO., LTD

  SUPER MOBILE 78TH STREET

   Multi- Brands
   02-60088
   No.B- 1,2,3,5, 78th Street, between 27th & 28th Street, Chan Aye Thar San Township, Mandalay.

  SUPER MOBILE 78TH STREET

   Multi- Brands
   02-60088
   No.B- 1,2,3,5, 78th Street, between 27th & 28th Street, Chan Aye Thar San Township, Mandalay.

  Today Electronics

   Multi Brand
   01 395685
   No.113 ,Bo Ywe Street ,Latha Township , Yangon.

 • TECHNOLAND COMPUTER TRADING CO., LTD

  TECHNOLAND MANDALAY

   Multi- Brands
   09-91024812, 09-91024819
   78th Street, Between 39th and 40th Street, Mahar Aung Myay Township, Mandalay.

  TECHNOLAND OCEAN MANDALAY

   Multi- Brands
   09-933366671
   Room 347, 2nd Floor, Building 2, 73rd Street, Between Thazin Street and Ngu Wah Street, Chan Mya Thar Si Township, Mandalay.