ေခ်းေငြေလၽွာက္ထားမႈနည္းလမ္း

အီ႐ြန္ဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေလၽွာက္ထားျခင္း

မွတ္ခ်က္။ ။တရားမဝင္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ေလၽွာက္လႊာအတုအပမ်ားအား Customerမ်ား အထူးသတိျပဳရန္။

AEON အေသးစားေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မႈအား AEON Microfinance(Myanmar)Co.,Ltd လက္ရွိအက်ိဳးတူပူးေပါင္းထားေသာ Agent ဆိုင္မ်ားမွအပမည္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္စုံတစ္ဦးကိုမၽွ အခေၾကးေငြယူ၍တစ္ဆင့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးထားျခင္းမရွိေၾကာင္း AEONေခ်းေငြေလၽွာက္ထားသူမ်ား သိေစရန္အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ customerမ်ားေခ်းေငြေလၽွာက္ထားမႈ တြင္တရားမဝင္၊ မမွန္မကန္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ေလၽွာက္ထားသူမ်ားႏွင့္Agent ဘက္မွ ထိုသို႔ကိစၥရပ္မ်ားေတြ႕ရွိခဲ့ပါက AEON Hotline 01-9345466 သို႔ေခၚဆို၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွတဆင့္စာပို႔၍ေသာ္လည္ေကာင္း၊ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. သို႔အီးေမးလ္ပို႔၍အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါသည္။

ေလၽွာက္ထားသူမ်ား အေနျဖင့္ AEONဝန္ေဆာင္မႈရရွိႏိုင္မည့္ တရားဝင္Agentမ်ားမွ စာ႐ြက္စာတမ္းျပည့္စုံစြာျဖင့္ ေလၽွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ေခ်းေငြေလၽွာက္ထားရာတြင္ ပူးတြဲ တင္ျပရေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားအား အတုျပဳလုပ္ျခင္း မမွန္မကန္တင္ျပျခင္း၊ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲသုံးစြဲျခင္း၊ အျခားသူအတြက္ ကိုယ္စားေလၽွာက္ေပးျခင္းမ်ားအား ေတြ.ရွိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူျခင္း ခံရပါမည္။

  • Customer မ်ားသည္ လိုအပ္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ႏွင့္ အတူ အီ႐ြန္ဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေလၽွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
    အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဤေနရာသို႔ click ႏွိပ္ပါ
  • ထိုစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားအား ေခ်းေငြခြင့္ျပဳခ်က္က်ရန္ အီ႐ြန္မွ ျပန္လည္စစ္ေဆးမည္။
ေခ်းေငြေလၽွာက္ထားမႈနည္းလမ္း

အီ႐ြန္ေကာင္တာမွတစ္ဆင့္ ေလၽွာက္ထားျခင္း

  လိပ္စာ: အခန္းအမွတ္(212)၊အေဆာင္(D)ဒုတိယထပ္၊ ပုလဲကြန္ဒို၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

  ႐ုံးခ်ိန္: မနက္ ၉ နာရီ မွ ည ၇ နာရီ အတြင္း (တနလၤာ မွ စေန)