ေခ်းေငြေလၽွာက္ထားမႈနည္းလမ္း

အီ႐ြန္ဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေလၽွာက္ထားျခင္း

မွတ္ခ်က္။ ။တရားမဝင္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ေလၽွာက္လႊာအတုအပမ်ားအား Customerမ်ား အထူးသတိျပဳရန္။

AEON အေသးစားေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မႈအား AEON Microfinance(Myanmar)Co.,Ltd လက္ရွိအက်ိဳးတူပူးေပါင္းထားေသာ Agent ဆိုင္မ်ားမွအပမည္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္စုံတစ္ဦးကိုမၽွ အခေၾကးေငြယူ၍တစ္ဆင့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးထားျခင္းမရွိေၾကာင္း AEONေခ်းေငြေလၽွာက္ထားသူမ်ား သိေစရန္အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ customerမ်ားေခ်းေငြေလၽွာက္ထားမႈ တြင္တရားမဝင္၊ မမွန္မကန္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ေလၽွာက္ထားသူမ်ားႏွင့္Agent ဘက္မွ ထိုသို႔ကိစၥရပ္မ်ားေတြ႕ရွိခဲ့ပါက AEON Hotline 01-9345466 သို႔ေခၚဆို၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွတဆင့္စာပို႔၍ေသာ္လည္ေကာင္း၊ csinfo@aeoncredit.com.mm သို႔အီးေမးလ္ပို႔၍အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါသည္။

ေလၽွာက္ထားသူမ်ား အေနျဖင့္ AEONဝန္ေဆာင္မႈရရွိႏိုင္မည့္ တရားဝင္Agentမ်ားမွ စာ႐ြက္စာတမ္းျပည့္စုံစြာျဖင့္ ေလၽွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ေခ်းေငြေလၽွာက္ထားရာတြင္ ပူးတြဲ တင္ျပရေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားအား အတုျပဳလုပ္ျခင္း မမွန္မကန္တင္ျပျခင္း၊ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲသုံးစြဲျခင္း၊ အျခားသူအတြက္ ကိုယ္စားေလၽွာက္ေပးျခင္းမ်ားအား ေတြ.ရွိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူျခင္း ခံရပါမည္။

  • Customer မ်ားသည္ လိုအပ္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ႏွင့္ အတူ အီ႐ြန္ဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေလၽွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
    အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဤေနရာသို႔ click ႏွိပ္ပါ
  • ထိုစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားအား ေခ်းေငြခြင့္ျပဳခ်က္က်ရန္ အီ႐ြန္မွ ျပန္လည္စစ္ေဆးမည္။
ေခ်းေငြေလၽွာက္ထားမႈနည္းလမ္း

အီ႐ြန္ေကာင္တာမွတစ္ဆင့္ ေလၽွာက္ထားျခင္း

  လိပ္စာ: အခန္းအမွတ္(212)၊အေဆာင္(D)ဒုတိယထပ္၊ ပုလဲကြန္ဒို၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

  ႐ုံးခ်ိန္: မနက္ ၉ နာရီ မွ ည ၇ နာရီ အတြင္း (တနလၤာ မွ စေန)