အေမးအေျဖ

သင့္အတြက္ ေမးခြန္းႏွင့္ အေျဖမ်ား

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ႏွိပ္၍ လိုအပ္ေသာ အေျဖမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

 

 • Customer မွ လစဥ္ေငြေပးေခ်မႈ အား mobile banking ျဖင့္ျပန္လည္ေပးသြင္းလို႔ရပါသလား?

  CB Bank ၏ Mobile Banking ၊ ဧရာဝတီဘဏ္ ၏ mBanking ႏွင့္ iBanking တို႔မွ ေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဤ ေနရာတြင္ Click ႏွိပ္ပါ။

 • AEON S-Loan Scheme ကို ဘယ္လိုေလၽွာက္ထားႏိုင္ပါသလဲ။

  AEON S-Loan Scheme အား လိုအပ္ေသာစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အတူ အီ႐ြန္၏ေခ်းေငြေလၽွာက္ထားရာေနရာမ်ားမွတဆင့္ေလၽွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္ သိရွိလို ပါက ဤ ေနရာတြင္ click ႏွိပ္ပါ။

 • အီ႐ြန္ေခ်းေငြေလၽွာက္ထားရာေနရာ ဆိုတာဘာလဲ? တည္ေနရာ?

  AEON S-Loan Scheme ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး customer မ်ား၏ ေခ်းေငြေလၽွာက္လႊာ တင္မႈ ကိစၥမ်ားအား AEON ႏွင့္ အတူပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ သည့္ လုပ္ငန္းမွာ AEON application points ျဖစ္ၿပီး လိပ္စာမ်ားအား အေသးစိတ္ သိရွိလို ပါက ဤ ေနရာတြင္ click ႏွိပ္ပါ။

 • AEON's S-Loan ဝန္ေဆာင္မႈအား ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား ေလၽွာက္ထားႏိုင္ပါသလား။

  အီ႐ြန္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္အရ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား ေလၽွာက္ထားခြင့္မရွိေသးပါ။

 • အီ႐ြန္ S-Loan ဝန္ေဆာင္မႈေလၽွာက္ထားမႈအတြက္ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိပါသလား။

  အီ႐ြန္ S-Loan ဝန္ေဆာင္မႈ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ဤ ေနရာ တြင္ click ႏွိပ္ပါ။

 • အီ႐ြန္ S-Loan ေလၽွာက္ထားရန္ မည္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား လိုအပ္ပါသလဲ?

  အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ဤေနရာတြင္ click နိပ္ပါ။

 • အီ႐ြန္ S-Loan ဝန္ေဆာင္မႈ အတြက္ အတိုးႏႈန္းဘယ္ေလာက္က်ပါသလဲ။

  တစ္လအတြက္ ၁.၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ၿပီး ၊ အတိုးႏႈံးအား အေသးစိတ္ တြက္ခ်က္ႏိုင္ ရန္ ဤ ေနရာ တြင္ click ႏွိပ္ပါ။

 • အတိုးႏႈန္းအျပင္ တစ္ျခားဝန္ေဆာင္ခေပးရန္ရွိပါသလား။

  ေခ်းေငြေလၽွာက္ထား သူမွ ဝန္ေဆာင္ခ ငါးေထာင္က်ပ္ကို ေလၽွာက္လႊာ ေလၽွာက္ထားရာ ေနရာတြင္ ေပးသြင္းရမည္။ အကယ္၍ ေခ်းေငြေလၽွာက္လႊာ အတည္ျပဳခ်က္ မရခဲ့လၽွင္ ထိုဝန္ေဆာင္ခ ငါးေထာင္က်ပ္မွာ ေပးေဆာင္ရန္ မလိုပါ။

 • ျပန္လည္ေပးဆပ္မႈကာလ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကဘယ္လိုရွိပါသလဲ။

  ျပန္လည္ေပးဆပ္မႈကာလ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဤေနရာ တြင္ click ႏွိပ္ပါ။

 • ေလၽွာက္ထားသူသည္ အီ႐ြန္ မွခ်ေပးေသာ ေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ မည္သို႔အသုံးျပဳထုတ္ယူရပါမည္နည္း။

  ေလၽွာက္ထားသူကိုယ္တိုင္ မွတ္ပုံတင္မူရင္း ႏွင့္အတူ မိုဘိုင္းမွ မက္ေဆ့ကိုျပ၍ေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳရယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 • ေခ်းေငြေလၽွာက္လႊာလက္ခံရာဌာနမွ ေလၽွာက္ထားေသာ ေလၽွာက္လႊာအားလုံးကိုအတည္ျပဳခ်က္ေပးပါသလား။

  ေလၽွာက္လႊာတိုင္းအတြက္အတည္ျပဳခ်က္မေပးပါ။ အီ႐ြန္မွ သတ္မွတ္ထား ေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ား ႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိေသာ ေလၽွာက္လႊာမ်ား အတြက္သာ အတည္ျပဳခ်က္ ေပးပါသည္။

 • အခ်က္အလက္မ်ားစီစစ္ၿပီးေသာအခါ ေလၽွာက္လႊာအတည္ျပဳခ်က္က် မက်ကို မည္သို႔သိရွိႏိုင္ပါနည္း။

  အီ႐ြန္မွ ေခ်းေငြေလၽွာက္လႊာအတြက္အေျခအေနကို ေလၽွာက္ထားသူ၏ မိုဘိုင္းဖုန္းသို႔ မက္ေဆ့ပို႔ၿပီး အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. သို႔ ေမးလ္ ပို႔၍ ေသာ္လည္းေကာင္း 1-8604201 ~ 4 သို႔ ဆက္သြယ္ စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

 • ဘယ္ေနရာေတြမွာ လစဥ္ျပန္လည္ ေပးဆပ္မႈကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသလဲ။

  အီ႐ြန္သို႔ ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးသြင္းႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားမွာ အီ႐ြန္႐ုံးခ်ဳပ္, CB Bank ႏွင့္ CB Mobile Banking, ဧရာဝတီဘဏ္, ဧရာဝတီဘဏ္၏ mBanking ႏွင့္ iBanking စနစ္, ကေမၻာဇဘဏ္, ယူႏိုက္တက္အမရာဘဏ္, AGD ဘဏ္မ်ားမွတဆင့္ ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။ ဘဏ္တည္ေနရာမ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြေပးသြင္းႏိုင္ပုံ အခ်က္လက္မ်ားအား အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက, ဤေနရာ တြင္ click ႏွိပ္ပါ။

  ဥပမာ။ ။ေခ်းေငြေလၽွာက္ထားသူ၏ အမည္ ၊ ဂဏန္း ၁၆ လုံးပါ ကုဒ္နံပါတ္ ၊ ေပးသြင္းေငြပမာဏ စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

 • Customer သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ.ျပင္ပတြင္ေရာက္ရွိေနပါက အျခားသူတစ္ဦးဦးမွ ကိုယ္စားေပးသြင္းလို႔ ရပါသလား။

  ရပါသည္။ သို႔ေပမဲ့ ကိုယ္စားေပးသြင္းသူသည္ ဘဏ္အား အမွန္တကယ္ေငြေပးသြင္းရမည့္သူ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို တိက်စြာေျပာျပေပးဖို.လိုပါသည္။

 • ဘဏ္မွာေငြေပးသြင္းစဥ္ Customer ၏အခ်က္အလက္မွားယြင္းစြာျဖည့္စြက္ခဲ့မိပါက မည္သို႔ျပဳမူေဆာင္႐ြက္သင့္သနည္။

  Customer မွ အီ႐ြန္ အား မွားယြင္းေပးသြင္းမႈ အတြက္ အေၾကာင္းၾကား ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔မွသာ ေငြေပးသြင္းမႈ အတြက္ မွန္ကန္ေသာ အခ်က္ အလက္ မ်ားျဖင့္ အီ႐ြန္ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ ေပးသြားမွာျဖစ္ပါသည္။

 • အီ႐ြန္႐ုံး ဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ. မည္သည့္ေနရာမွာရွိပါသလဲ။

  အခန္းအမွတ္(212)၊အေဆာင္(D)ဒုတိယထပ္၊ ပုလဲကြန္ဒို၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ တည္ရွိပါသည္။႐ုံးတည္ေနရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ဤေနရာ တြင္ Click ႏွိပ္ပါ။